Algemene voorwaarden

 

I DEFINITIES

1. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor

De onderneming "Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor"

2. CLIËNT

De contractspartij van Katz Advocaten-Belastingadvieskantoor.

3. HET KANTOOR

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor en de aan deze onderneming verbonden natuurlijke personen. 

4. HONORARIUM

De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten en kantoorkosten – welke Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

5. VERSCHOTTEN

De kosten die Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor in het belang voor de uitvoering van de overeenkomst maakt

6. KANTOORKOSTEN

De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten

7. VAKAR                                                                                                                                             
vereniging van advocaten die zelfstandig kantoor houden in het Arrondissement Rotterdam

 

II TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor aangegane overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.

 

III OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

b. Een overeenkomst met Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor slechts en alléén vertegenwoordigd worden door aan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor verbonden advocaten en/of juristen.

c. De cliënt stemt ermee in dat Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van kantoor.

d. Opdrachten aan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

e. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor en/of de betrokken advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

f. De cliënt is zich er van bewust dat de door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.

g. De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijk voorschriften voor advocaten door het kantoor worden gerespecteerd en in acht worden genomen.

 

IV OPZEGGING

a. De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen.

b. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor of de betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

c. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan de opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen en wanneer het op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de cliënt uit te voeren.

In alle gevallen zal Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor de cliënt op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

 

V DECLARATIES / DEPOTSTORTING

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting (B.T.W.), alsmede en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden verschuldigd.

b. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor hanteert bij de vaststelling van het aan de cliënt in rekening te brengen honorarium een basisuurtarief. Indien een bepaalde zaak hiertoe aanleiding geeft kan van dit uurtarief door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor of de betrokken advocaat in samenspraak met de cliënt worden afgeweken. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor of de betrokken advocaat heeft het recht het met de cliënt overeengekomen uurtarief, de kantoorkosten en de reiskosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

c. Tenzij schriftelijk anders bepaald betreffen de in rekening te brengen kantoorkosten 5 % over het in rekening te brengen honorarium.

d. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor factureert in beginsel per kalendermaand, verrichte werkzaamheden kunnen echter te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan cliënt.

e. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor of de betrokken advocaat heeft, alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen en/of de opdracht te aanvaarden het recht van de cliënt een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind – en/of tussenafrekening van de opdracht. Het voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie.

f. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

VI BETALING

a. Betaling van declaraties van Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling van voorschotnota’s dienen binnen 7 dagen te geschieden na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit is de cliënt rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand.

b. Slechts betaling door overmaking op een van de ten name van Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor gestelde bank en/of girorekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.

c. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag inclusief de alsdan vervallen rente en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

VII OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN / RETENTIE

a. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor en/of de betrokken advocaat, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.

b. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft – voor zover de gedragsregels dit toestaan - een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is.

 

VII DERDENGELDEN

a. Gelden die Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor ten behoeve van de cliënt onder zich houdt worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer derdengelden van Katz Advocaten-Belastingadviseurs. Ter bestrijding van de kosten van administratie en beheer van deze derdenrekening wordt door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor over deze gelden geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

VIII AANSPRAKELIJKHEID

a. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor, zijn bestuurders daaronder tevens begrepen, alsmede de betrokken advocaat voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor wordt uitgekeerd.

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor, zal het kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor aansprakelijk is voor fouten van door kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor en/of Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld door leidinggevende ondergeschikten en/of advocaten binnen de organisatie van Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor.

e. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor is lid van de VAKAR. De VAKAR heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klacht dient binnen 3 maanden, na het moment waarop de cliënt kennis neemt of redelijkerwijs kan nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft, bij Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor te worden ingediend. Cliënt ontvangt na indiening van de klacht een exemplaar van de klachtenregeling.

IX ARCHIVERING

a. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan cliënt verstrekt. Het onderhavige dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Gedurende die tijd staat het dossier - tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten - steeds ter beschikking van cliënt.

 

X SLOTBEPALINGEN

a. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 b. Op de overeenkomst van opdracht tussen Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter en/of Nederlandse instantie (zoals de Nederlandse Orde van Advocaten).


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht