Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht is er o.a. op gericht inkomenszekerheid te bieden, bijvoorbeeld in de situatie dat iemand niet voldoende inkomen kan verwerven.

De belangrijkste sociale verzekeringswetten zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/ WAZ), de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op de kinderbijslag (KB) en de Algemene bijstandswet.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan in voorkomend geval tegen de besluiten die in het kader van deze wetten door bestuursorganen worden genomen, bezwaar maken en eventueel daarna in beroep gaan.  Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, of wanneer de uitkering wordt stopgezet of geschorst.

Ook bij opgelegde boetes en/of een besluit tot terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkering kan het kantoor u bijstaan.

Een advocaat heeft eenvoudig toegang tot het door het bestuursorgaan opgebouwde dossier, weet welke feiten en omstandigheden juridisch relevant zijn en is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie.  Het is daarom raadzaam in dergelijke situatie een advocaat te raadplegen.

 

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u bijstaan in een dergelijke procedure en kan in voorkomend geval verzoeken om een 'voorlopige voorziening' bij de rechtbank, bijvoorbeeld om de uitkering te doen herleven.

Iedereen in Nederland heeft te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als iemand in financiële moeilijkheden komt, dan heeft de overheid een vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Denk hierbij aan een WW-, ziektewetuitkering of een uitkering krachtens de Participatiewet (bijstand).

Denkt u recht te hebben op een uitkering maar wordt deze afgewezen, stopgezet, gekort of moet u een uitkering terugbetalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Binnen 6 weken na een besluit van UWV of gemeente kunt u namelijk bezwaar maken.

Een bestuursrechtelijke dwangsom kan door een overheidsinstantie worden opgelegd aan burgers en bedrijven om een overtreding van een wettelijk voorschrift ongedaan te maken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een illegale situatie. De overtreder krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken. Doet hij dat niet, dan is de dwangsom verschuldigd.

Een last onder dwangsom is een herstelsanctie. Dit betekent dat de overheid een verplichting oplegt om iets te doen of juist te laten. Als aan die verplichting niet op tijd wordt voldaan, dient een bedrag aan de overheid te worden betaald. Dit wordt dwangsom genoemd. Een dwangsom is geen boete en is vooral bedoeld als preventiemiddel wanneer er een onrechtmatige situatie ontstaat.

Als u het niet eens bent met de voorgenomen oplegging van een dwangsom, is het belangrijk actie te ondernemen door Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor in te schakelen. Wanneer u het niet eens bent met de dwangsom kan hiertegen bezwaar gemaakt worden. Neem zo spoedig mogelijk na ontvangst van een dwangsombrief contact met ons op. Als u er in de bezwaarprocedure niet uitkomt met het bestuursorgaan dan kan er binnen 6 weken beroep ingesteld worden bij de rechter.

In de situatie dat de overheid niet tijdig een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaar, heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag maar via de rechter kan ook een besluit afgedwongen worden. 

Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u wel de overheid in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. 


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht