Faillissementsrecht / WSNP

 

Het faillissementsrecht is een breed vakgebied. De naam doet vermoeden dat het rechtsgebied zich enkel richt op faillissementen, echter omvat het faillissementsrecht veel meer zaken, waaronder: 

Sanering, herstructureren en herfinanciering, crediteurenakkoorden, buitengerechtelijke liquidatie van ondernemingen, voorbereiding van faillissementen en surseances van betaling, begeleiden van een doorstart, aankoop van ondernemingen uit faillissement, procedures ter zake bestuurdersaansprakelijkheid, procedures/geschillen met curatoren en/of crediteuren, bancaire vraagstukken, begeleiden crediteuren ter zake afwikkeling faillissementen.

Bij een faillissement wordt een curator aangesteld. De curator wordt door de rechtbank aangewezen. Een faillissement kan niet zonder curator worden behandeld.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geeft mensen met grote schulden de kans om deze in een periode van drie jaar te saneren. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Tijdens de WSNP leeft u van een minimuminkomen en bij het naleven van alle verplichtingen krijgt u een schone lei. Dat wil zeggen dat al uw resterende schulden worden kwijtgescholden. 

Om toegelaten te worden tot het WSNP-traject moet de schuldenaar "te goeder trouw" zijn bij het ontstaan van de schulden. Omdat daarover discussie kan ontstaan, is het mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter om toelating te weigeren. Let op: hoger beroep moet door een advocaat worden ingesteld binnen 8 dagen na de uitspraak.

Als u bent toegelaten tot de WSNP dan zijn er verschillende verplichtingen waaraan u zich moet houden: 

u moet de bewindvoerder op de hoogte houden;

u moet inkomen boven het vrij te laten bedrag (VTLB) overmaken aan de boedelrekening;

u moet solliciteren als u geen betaald werk heeft;

er mogen geen nieuwe schulden ontstaan tijdens de looptijd van de WSNP.

Als de bewindvoerder vindt dat u tijdens de looptijd van de WSNP een of meer verplichtingen niet nakomt, dan kan hij u voordragen voor tussentijdse beëindiging van de WSNP. Als beëindiging volgt, stopt het WSNP-traject, u kunt dan gedurende 10 jaar niet meer van de WSNP gebruik maken.

Als u wordt voorgedragen voor tussentijdse beëindiging, dan kunt u zich kosteloos laten bijstaan door een advocaat.

Aan het einde van de WSNP-termijn van 3 jaar wordt door de rechter beoordeeld of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Is dat het geval, dan zult u van de bewindvoerder een postief advies voor een schone lei krijgen. Geeft de bewindvoerder echter een negatief advies over de schone lei, dan kunt u zich gratis laten bijstaan door een advocaat op de eindzitting.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht